ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2561
งบประมาณ : 1,830,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซ่อมแชมอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2561
งบประมาณ : 1,182,758 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนที่โรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..