วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
        "ภายในปีพุทธศักราช 2563" โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ จะเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา ที่ทันสมัยที่แข่งขันได้ระดับสากล เป็นผู้นำทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีทักษษะด้านวิชาการสามัญ - ศาสนา และวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศ สะอาด สวยงามร่มรื่นเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
ปรัชญาโรงเรียน

         ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน สร้างผลสู่ความสำเร็จ