คณะผู้บริหาร

นายคุณากร เพ็ชรหรีม (เชคซัยนุลอาบีดีน)
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางพัชรี ออสันตินุตสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา