ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ

 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
มีที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา

ปีการศึกษา ๒๕๔๕
ผู้ปกครองนักเรียนได้ส่งบุตรหลานมาเรียนกับสถาบันการศึกษาดารุซซะฮ์รอ(อ.) ได้มาเรียนศาสนาเพียงอย่างเดียว โดยการประสานงานการก่อสร้างโดย เชคฆุลามอาลี อบูซัร(นายวิษณุ ปุ๋ยสำลี) ได้ฝากนักเรียนไปเรียนสามัญกับโรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๘
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และมีนักเรียนบางส่วนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ด้วยต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ นักเรียนเหนื่อยมาก ระยะทางไป-กลับ ๒๐ กิโลเมตรทุกวัน   ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้เปิดโรงเรียนที่สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาควบคู่ทั้งระบบ จึงได้ปรึกษา นายนัศรุน หลำสะและนางจุฑาทิพย์ หลำสะ ซึ่งเป็นครูสอนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลอยู่ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการบริหารจักการโรงเรียนทั้งระบบได้เป็นอย่างดี นายนัศรุน หลำสะ ปรึกษากับนายอับดนเลาะ หวัดแท่น ขอซื้อที่ดินจำนวน ๒ ไร่ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) และได้ปรึกษากับนายสุเบต เส็นบัตร (ห้างหุ้นส่วนบ้านคูเอสบีก่อสร้างจำกัด) เป็นนผู้ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ หลังจำนวน ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่ออิฐ ฉาบปูน ใช้งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้นในการจัดตั้งโรงเรียนใช้เงินส่วนตัวของครอบครัวเป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) รวมทั้งซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ มีประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง บ้านคลองหวะหลัง บ้านทุ่งใหญ่ บ้านนาทุ่งโพธ์ บ้านนาบอน บ้านป่าแก่และบ้านพูด และมีคณะกรรมการโดยมี นายซาฟีอี หลำสะ นายอูหมัด เพ็ชรหรีม นายหรูน เพ็ชรหรีม นายหวันหนิ รักษ์รงค์ นายฉลอง กรมเมือง นายอับดนเลาะ หวัดแท่น นายอับ จันทร์พุ่มและพี่น้องบ้านนาทุ่งโพธ์ เป็นเจ้าภาพ
 
วันที่๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
นายสุเบต เส็นบัตรได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคาร และได้ใช้อาคารเรียนโดยโรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ ใช้ชื่อโรงรียนเป็นภาษาไทยว่า “โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ” ชื่อภาษาอาหรับว่า “มิศบาฮุลอุลูม” เปิดสอนศาสนาระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง(มูตะวัฎซีร ชั้นปีที่ ๑-๓) และสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีนักเรียนเข้าเรียน จำนวน ๓๘ คน ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ และหลักสูตรอิสลามศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ รับนักเรียนประจำและไปกลับทั้งชายและหญิง โดยมีนายนัศรุน หลำสะ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายประยูร สะแหละเป็นครูคนแรก มีครูสามัญ ๔ คน คือ นางจุฑาทิพย์ หลำสะ นายสหัส หลำสะ นางกัตติกา รักดีและนายฮัมกา แอเหย็บ ผู้อำนวยการคนที่๒ คือนายนัศรุน หลำสะ
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ได้ขอขยายหลักสูตรชั้นเรียน หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และศาสนาขยายหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวีย์) นักเรียนสมัครเข้าเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ชั้นม.๑-๕ จำนวน ๖๘ คน ได้จดทะเบียนมูลนิธิโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา เมื่อวันที่๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ”  ได้โอนกิจการโรงเรียนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ มีนักเรียน ๗๗  คน เปิดสอนวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จำนวน ๑ ห้องเรียน ได้ขออนุญาตเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่๑-๓ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นแรกที่เรียนวิชาทหาร จำนวน ๑๐ คน และเปิดทำการสอนถึงปัจจุบัน
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนได้โอนกิจการให้กับมูลนิธิอัลคูอี้แห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของนายพรชัย ครุฑเนตร ซึ่งเป็นผู้บริหารมูลนิธิอัลคูอี้ย์ ประเทศไทย และเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังนี้ นายคุณากร เพ็ชรหรีม เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  นางพัชรี ออสันตินุตสกุล เป็นผู้อำนวยการ และได้เปลี่ยนคณะกรรมการสถานศึกษา    
      
          มูลนิธิอัลคูอี้แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ก่อสร้างกำแพงรอบโรงเรียน และจัดห้องและซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน ซึ่งรวมงบประมาณ ๑,๑๘๒,๗๕๘ บาท 
           มูลนิธิอัลคูอี้แห่งประเทศไทย ได้ก่อสร้างอาคารใหม่จำนวน ๖ ห้อง ห้องน้ำ จำนวน ๘ ห้อง
...................................................................................................