หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
โครงสร้างเวลาเรียน  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
.1 .2 .3 .4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
     - ประวัติศาสตร์
     - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
     - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสังคม
     - เศรษฐศาสตร์
     - ภูมิศาสตร์
160 (4นก.)
 
40 (1นก.)
 

120 (3นก.)
 
160 (4นก.)
 
40 (1นก.)
 

120 (3นก.)
 
160 (4นก.)
 
40 (1นก.)
 

120 (3นก.)
 
320 (8 นก.)
 
80 (2 นก.)
 
240 (6 นก.)
 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3นก.)
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3นก.)
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 1,640 (41 นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600  ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
     - ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ
      - ชมรม  ชุมนุม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 
120
120 120 360
รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า  1,200  ชั่วโมง/ปี รวม 3 ปี
ไม่น้อยกว่า  3,600  ชั่วโมง