ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง 
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สถาบันดารุซซะฮ์รอ อ. โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ