ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณากร เพ็ชรหรีม
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี ออสันตินุตสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - จนถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑาทิพย์ หลำสะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2555 -2561
ชื่อ-นามสกุล : นายนัศรุน หลำสะ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2555 -2561
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑาทิพย์ หลำสะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเติมฉัตร ช่วยอุปการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนัศรุน หลำสะ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑาทิพย์ หลำสะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายนัศรุน หลำสะ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร สะแหละ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2549-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายนัศรุน หลำสะ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2549-2550