พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาให้นักเรียนได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีความรู้คู่คุณธรรม
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง สามารถรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
3.จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานโดยกระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วม
4.พัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และจิตมีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ และมีบุคลิกภาพที่ดี
5.เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าให้ความรู้วิชาการต่างๆ
6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
7.ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม
8.จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื่อต่อการจัดการเรียนการสอนเป้าประสงค์
        จัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะตามหลักสูตร เป็นคนดี คนเก่ง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของอิสลามได้เพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษา และมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และศึกษาต่อระดับสูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้