กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางขนิฐา พริกเบญจะ

นางสาวส้อฝีหยะ ยาชะรัด

นางสาวสุดา เส็นบัตร