คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณากร เพ็ชรหรีม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0859018118
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี ออสันตินุตสกุล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0910487244
ชื่อ-นามสกุล : นายรอฟี่กี่ สุขศาสน์กวิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ครุธเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ภูมิสุทธิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฮัมกา แอเหย็่บ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :