กลุ่มสาระอิสลามศึกษา

นายอันซอร เหล็มปาน (เชคอันซอร)

นายไรเด็น เพชรกาหรีม (เชคยูซุฟ)

นายรอฟี่กี่ สุขศาสน์กวิน (เชครอฟีกี่)

นายดาหลี หยังหลัง (เชคมุศฏอฟา)

นายสุรชัย อาดำ (เชคมูฮำมัด ตะกี)

นายอรัญ หลังสกุล (เชคอับดุลฆอนี)

นายฮัมกา แอเหย็่บ (เชคฮัมกา)

นางลิสา เหล็มปาน (ครูฟาติมะฮ์)

นางกรวรรณ เหล็มปาน (ครูซาเราะฮ์)

นางกัลยา เพ็ชรหรีม (ครูอาซียะฮ์)

นางสาวนูรฟิตรีอาซาลี เปาะซา