ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
  กิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน เชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร NCDs

ตามโครงการ อย น้อยโดยครูจัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ NCDs
 
 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ลูกเต่าแสนกล"
 
 ถาม-ตอบ แจกของรางวัล

นักเรียนมีส่วนร่วม ตั้งใจ ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีความสามารถในการตอบคำถามแสดงความคิด

เห็นได้อย่างหลากหลาย และทางคุณครูคิดว่า จะมีการจัดกิจกรรมนี้อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 

  กิจกรรมชุมนุมอาหารเพื่อสุขภาพ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
 
เป็นการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ภายในโรงเรียน อย่างน้อยเดือนละ2ครั้ง 
 
เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ความรู้นักเรียนในด้านการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าและ
 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสร้างรายได้จากการทำอาหารเพื่อต่อยอดได้ในอนาคต
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,15:08   อ่าน 27 ครั้ง