ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีรุ่นใหญ่
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
 1. ฐานการปฐมพยาบาล
ครูวราภรณ์ เหล็มปาน
ครูขนิฐา พริกเบ็ญจะ
 2. ฐานกฏ คำปฏิญาณลูกเสือ
ครูสุดา เส็นบัตร
ครูจุติมา โชคดี
 3. ฐานระเบียบแถว
เชคฮัมกา แอเหย็บ
 4. ฐานเงื่อน
ครูแวยูโซ๊ะ ดอเลาะ
ครูรัตติยา เส็นบัตร
ครูสุมาลี บัวสาม

กิจกรรมฐานผจญภัย
 ฐานเกมส์มหาสนุก
ครูอับรอส ฮูเซ็น
 ฐานตาซาน
ครูรัตติยา เส็นบัตร
ครูวราภรณ์ เหล็มปาน
ครูแวยูโซ๊ะ ดอเล๊าะ
 ฐานบันไดลิง
เชคฮัมกา แอเหย็บ
 ฐานไต่เชือก
ครูสุดา เส็นบัตร
ครูขนิฐา พริกเบ็ญจะ

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,11:19   อ่าน 26 ครั้ง