ข้อมูลวิชาการ
ความสำคัญของวันอีดกุรบาน

“กุรบาน” คือการเชือดสัตว์พลีทาน

“วันอีดกุรบาน” คือวันแห่งการเชือดสัตว์พลีทาน

(อุปมาการเชือดสัตว์พลีทานในวันดังกล่าวอุปมัยดั่งการเชือดกิเลสและตัณหา มนุษย์ที่

ถูกครอบงำด้วยกับกิเลสเขาคือสัตว์หรือด้อยค่ายิ่งกว่าสัตว์ ผู้ที่สามารถเชือดความเป็นสัตว์ใน

ตัวตนของเขาให้เหลือความเป็นมนุษย์และสู่การเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระองค์อัลลอห์เขาคือผู้

ที่จะได้รับการสรรเสริญและเฉลิมฉลอง..

“วันอีดกุรบาน” เป็นวันสำคัญและพิเศษยิ่งวันหนึ่งในศาสนาอิสลาม ความสำคัญของวัน

ดังกล่าวเนื่องด้วยบรรดาฮุจญาจ (ผู้ประกอบพิธีกรรมฮัจญ์) ณ.นครมักกะห์จะต้องเสร็จสิ้น

พิธีกรรมของพวกเขาด้วยกับการเชือดสัตว์พลีทาน ประหนึ่งดั่งเขาได้ทำการเชือดกิเลส สละซึ่ง

ทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องพระพักตร์ของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ) ณ.แท่นเชือด เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีสละแล้วซึ่งทุกอย่างและเชื่อฟังต่อพระองค์เพียงองค์เดียว     

การเชือดสัตว์พลีทานเป็นพิธีกรรมที่เคียงอยู่คู่มากับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในทุก

ยุคทุกสมัยทุกลักธิความเชื่อ และพิธีกรรมดังกล่าวมีความโดดเด่นและถูกนำมาเป็นสัญลักษ์

ภาคอิบาดะห์ขั้นสูงสำหรับมวลประชาชาติมุสลิม เนื่องด้วยการมีพระบัญชาจากเอกองค์

อัลลอฮ์(ซ.บ)ต่อท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ) ให้ทำการกุรบาน(เชือดพลี)บุตรชายคนเดียวและเป็นที่

รักยิ่งของท่านในขณะนั้นและท่านศาสดาอิบรอฮีมก็สนองต่อพระบัญชาดังกล่าว เพื่อแสดงถึง

ความมั่นคงในการเชื่อฟังและภัคดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวอย่างแท้จริง ในขณะที่ท่าน

ศาสดาอิบรอฮีมลงมีดหมายเชือดคอบุตรชายที่มีชื่อว่าอิสมาอีลนั้น พระองค์ได้ทรงทดแทนเขา

ด้วยแกะสวรรค์ จากศรัทธาอันแรงกล้าของท่านศาสดาอิบรอฮีม(อ)ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้

ชีวิตของท่านจะมีบุตรชายเพียงคนเดียวในขณะนั้นและท่านก็รักมาก แต่ท่านก็ยังกล้าที่จะสละ

เพื่อสนองพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ) เหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นนิยามและที่มาของ

การเชือดสัตว์พลีประดุจการเชือดกิเสลตัณหาทั้งปวง การตัดขาดซึ่งกิเสสทั้งปวงเพื่อมุ่งหมาย

สู่ความใกล้ชิดอันบริสุทธิ์ยังพระองค์คือที่สุดของการเป็นบ่าวอย่างแท้จริงของพระองค์นั้นเอง

การกุรบาน(เชือดสตว์พลีทาน)แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1  “วายิบ” (ภาคบังคับ จำเป็นจะต้องทำการเชือดสัตว์พลีทาน) ดั่งกรณี

·        บรรดาฮุจญาจ(ผู้ประกอบพิธีกรรมฮัจญ์) จะต้องเสร็จสิ้นพิธีกรรมเขาด้วยการเชือดสัตว์พลีทาน 1 คนต่อสัตว์ 1 ตัว

·        การบ่นบานโดยมีเจตนาจะทำการเชือดสัตว์พลีทาน กล่าวคือถ้าหากมีการบนบานไว้ถึงความสำเร็จหรือสมหวังในการงานหนึ่งเขาจะทำการเชือดสัตว์พลีทาน  กรณีเช่นนี้ผู้บนบานจำเป็นจะต้องสนองตามคำบนบานของเขา

ประเภทที่ 2  มุศตะฮับ (ภาคสมัครใจ ควรค่าแก่การปฏิบัติเนื่องด้วยคุณค่าและความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่) ดั่งในกรณี

·        การเชือดสัตว์พลีทานในวันอีดกุรบานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีกรรมฮัจญ์ ณ.นครมัก

กะห์ ทั้งนี้ก็เพื่อความดีงามที่ยิ่งใหญ่วันดังกล่าวควบคู่ไปพร้อมกับบรรดาฮุจญาจจในนครมัก

กะห์

·        การเชือดสัตว์พลีทานให้กับทารกแรกเกิดเมื่อครบ 7 วัน อีกชื่อ 1 เรียกว่า การอะกีเกาะห์

·        การเชือดสัตว์พลีทานเพื่อเป็นมงคลสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ อาคารหลังใหม่ โดยการทำบุญ

ให้ทานหรือเลี้ยงเป็นอาหารแก่แขกเหรื่อ ฯ

·        การเชือดสัตว์พลีทานต้อนรับอัจญีผู้สำเร็จการประกอบพิธีกรรมฮัจญ์จากนครมักกะห์

·        การเชือดสัตว์พลีทานเพื่อปรุงแต่งเป็นอาหารให้กับแขกเหรื่อในวันแต่งงานของหนุ่มสาวบุตรหลาน หรือบุคคลในครอบครัว

ทั้งนี้การเชือดสัตว์พลีทานและนำเนื้อของมันมาปรุงแต่งเป็นอาหารเลี้ยงบรรดา

แขกเหรื่อเพื่อหวังดุอาและคำอวยพรจากพวกเขาให้กับเจ้าภาพ หรือนำเนื้อของสัตว์เชือด

ดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับบรรดาผู้ยากไร้ขัดสน เพื่อเป็นคุณความดีที่จะสะท้อนให้กับชีวิตของ

ผู้เป็นเจ้าภาพ.

สัตว์พลีทานจะต้องมีคุณลัษณะดังนี้

1- สัตว์พลีทานประเภทอูฐจะต้องมีอายุครบ 5 ปี(เข้าปีที่ 6) วัว,แพะจะต้องมีอายุครบ 2 ปี (เข้า

ปีที่ 3),แกะจะต้องมีอายุครบ 7 เดือน (เข้าเดือนที่ 8)

2- สัตว์พลีทานจะต้องไม่เป็นโรค

3- สัตว์พลีทานจะต้องไม่ผอมแห้งจนเกินไป

4- สัตว์พลีทานจะต้องสมบูรณ์ ไม่พิการส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย

5- อายุของสัตว์พลีทานจะต้องไม่มาก (แก่จนเกินไป)

มรรคผลของการเชือดสัตว์พลีทาน (ภาคสมัครใจ)

สิ่งสำคัญสำหรับการเชือดสัตว์พลีทาน นั้นก็คือการได้แสดงออกถึงการเชื่อฟังและ

ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)การได้ใกล้ชิดต่อพระเมตตาของพระองค์ด้วยกับ

สิ่งของที่เขาถือกรรมสิทธิ์เพียงชั่วคราว การไม่ยึดติดกับสิ่งของและอัตตาแห่งตน เพราะสรรพ

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียว

การเชือดสัตว์พลีทานโดยปรุงแต่งเป็นอาหารเลื้ยงแขกเหรื่อหรือเพื่อนำเนื้อของสัตว์

ดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนขัดสน ข้นแค้น จะส่งผลให้เจ้าภาพมีความดีงาม

แคล้วคลาดและรอดปลอดภัยจากเภทภัยอันตรายต่างๆที่จะมาประสบกับชีวิตของเขา และยัง

ช่วยลดความเลื่อมล้ำของผู้คนในสังคม อีกทั้งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญของผู้มีศรัทธา

ณ.อัลลอฮ์(ซ.บ)นั้นเอง

เงื่อนไขการเชือดสัตว์กุรบาน

ผู้ทำหน้าที่เชือดสัตว์กุรบานจำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.    จะต้องเป็นมุสลิม และไม่มีท่าทีเป็นอริศัตรูกับบรรดาอะห์ลุลบัยต์(อ)

2.    จะต้องใช้มีดที่คมผลิตจากเหล็กหรือส่วนผสมของเหล็กทำการเชือด

3.    จะต้องผินไปยังทิศทางกิบละห์ขณะเชือด

4.    จะต้องมีเนียต(ตั้งเจตนา)พร้อมกล่าวพระนามของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)ขณะทำการเชือด

5.    จะต้องปล่อยให้สัตว์เป็นอิสระตามความเหมาะสมหลังเสร็จสิ้นการเชือด

6.    จะต้องปล่อยให้เลือดไหลออกตามปกติ

ค่ำคืนที่ 10 ของเดือนซุลฮิจญะห์

ถือเป็นค่ำคืนที่มีความจำเริญและประเสริฐยิ่ง ซึ่งควรค่าแก่การประกอบอะมั้ลอิบาดัต

ดังที่มีรายงานไว้จากท่านศาสดาและบรรดาอิหม่ามมะอฺซูม(อ)ดังนี้

1- การไปซิยารัตหรือกล่าวซิยารัตท่านอิหม่ามฮุเซน(อ)

2- กล่าวบทดุอาดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง 

يا دائِمَ الْفَضْلِ عَلى الْبَريِّةِ يا باسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِـــــــــــيَّةِ يا صاحِبَ الْمَواهِبِ السَّنِيَّةِ

 صَلِّ عَلى مُحَمِّد وَآلِهِ خَيْرِ الْوَرىْ سَجِيَّةً وَاغْفِرْ لَنا يا ذَا الْعُلى فى هذِهِ الْعَشِــــــــــــــــيَّةِ

การประกอบอะมั้ลอิบาดัตที่ดีที่สุดในวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะห์ (วันอีดกุรบาน)

1. การอาบน้ำฆุซุล(เริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นในวันดังกล่าว)

2. ละหมาดอีดและทานเนื้อสัตว์กุรบานหลังจากเสร็จสิ้นละหมาดอีด

3. อ่านบทดุอาลำดับที่ 48 จากหนังสือศอฮีฟะห์ซัดญาดียะห์ บทดุอาเริ่มต้นดังนี้

4. أللّهُمَّ هذا یَومٌ مُبارَك ...

5. อ่านบทดุอาลำดับที่  46 จากหนังสือศอฮีฟะห์ซัดญาดียะห์

6. อ่านบทดุอานุดบะห์

7. กล่าวตักบีรอต 

اَللهُ اَکْبَرُ، اَللهُ اَکْبَرُ، لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَکْبَرُ، اَللهُ اَکْبَرُ، و للهِ الْحَمْدُ ، اَللهُ اَکْبَرُ عَلى ما هَدانا ،

اَللهُ اَکْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهیمَةِ الاَنعامِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلى ما أبْلانا

8. ทำการเชือดสัตว์กุรบาน(เชือดสัตว์พลีทาน)

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,19:45   อ่าน 48 ครั้ง